Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník (dále jen „obèanský zákoník“)

tutytrika.cz, Sladovnická 228, Rokycany 337 01 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“). Kontaktní údaje: email info@tutytrika.cz (dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou èinnost jako spotøebitel, nebo v rámci své podnikatelské èinnosti (dále jen: „kupující“) prostøednictvím webového rozhraní umístìného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.tutytrika.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souèástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvì mají pøednost pøed ustanoveními tìchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v èeském jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, vèetnì uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny vèetnì danì z pøidané hodnoty, všech souvisejících poplatkù a nákladù za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemùže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zùstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodì. Toto ustanovení nevyluèuje sjednání kupní smlouvy za individuálnì sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístìná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavøít kupní smlouvu ohlednì tohoto zboží.

3. V internetovém obchodì jsou zveøejnìny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodì platí pouze v pøípadech, kdy je zboží doruèováno v rámci území Èeské republiky.

4. Pøípadné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavøení kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu pøi použití komunikaèních prostøedkù na dálku v souvislosti s uzavøením kupní smlouvy (náklady na internetové pøipojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží tìmito zpùsoby:

prostøednictvím svého zákaznického úètu, provedl-li pøedchozí registraci v internetovém obchodì,
vyplnìním objednávkového formuláøe bez registrace.
3. Pøi zadávání objednávky si kupující vybere zboží, poèet kusù zboží, zpùsob platby a doruèení.

4. Pøed odesláním objednávky je kupujícímu umožnìno kontrolovat a mìnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlaèítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnìní všech povinných údajù v objednávkovém formuláøi a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s tìmito obchodními podmínkami.

5. Neprodlenì po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující pøi objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavøení smlouvy. Pøílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavøena až po pøijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o pøijetí objednávky je doruèeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodlenì po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující pøi objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavøení smlouvy. Pøílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavøena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V pøípadì, že nìkterý z požadavkù uvedených v objednávce nemùže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmìnìnou nabídku. Pozmìnìná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém pøípadì uzavøena potvrzením kupujícího o pøijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v tìchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky pøijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující mùže zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doruèeno oznámení o pøijetí objednávky prodávajícím. Kupující mùže zrušit objednávku telefonicky na telefonní èíslo nebo email prodávajícího uvedený v tìchto obchodních podmínkách.

8. V pøípadì, že došlo ke zjevné technické chybì na stranì prodávajícího pøi uvedení ceny zboží v internetovém obchodì, nebo v prùbìhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevnì chybnou cenu ani v pøípadì, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle tìchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybì bez zbyteèného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmìnìnou nabídku. Pozmìnìná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém pøípadì uzavøena potvrzením o pøijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický úèet

1. Na základì registrace kupujícího provedené v internetovém obchodì mùže kupující pøistupovat do svého zákaznického úètu. Ze svého zákaznického úètu mùže kupující provádìt objednávání zboží. Kupující mùže objednávat zboží také bez registrace.

2. Pøi registraci do zákaznického úètu a pøi objednávání zboží je kupující povinen uvádìt správnì a pravdivì všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském úètu je kupující pøi jakékoliv jejich zmìnì povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém úètu a pøi objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Pøístup k zákaznickému úètu je zabezpeèen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlèenlivost, ohlednì informací nezbytných k pøístupu do jeho zákaznického úètu. Prodávající nenese odpovìdnost za pøípadné zneužití zákaznického úètu tøetími osobami.

4. Kupující není oprávnìn umožnit využívání zákaznického úètu tøetím osobám.

5. Prodávající mùže zrušit uživatelský úèet, a to zejména v pøípadì, když kupující svùj uživatelský úèet déle nevyužívá, èi v pøípadì, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a tìchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vìdomí, že uživatelský úèet nemusí být dostupný nepøetržitì, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popø. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tøetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a pøípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy mùže kupující uhradit následujícími zpùsoby:

bezhotovostnì pøevodem na bankovní úèet prodávajícího è 228497770/0600, vedený u moneta bank.
dobírkou v hotovosti pøi pøedávní zboží,
2. Spoleènì s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovnì jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V pøípadì platby v hotovosti je kupní cena splatná pøi pøevzetí zboží. V pøípadì bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnù od uzavøení kupní smlouvy.

4. V pøípadì bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnìn okamžikem pøipsání pøíslušné èástky na bankovní úèet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího pøedem žádnou zálohu èi jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny pøed odesláním zboží není zálohou.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu úètenku. Zároveò je povinen zaevidovat pøijatou tržbu u správce danì online, v pøípadì technického výpadku pak nejpozdìji do 48 hodin

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

na adresu urèenou kupujícím objednávce
prostøednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující urèil,
osobním odbìrem v provozovnì prodávajícího
8. Volba zpùsobu dodání se provádí bìhem objednávání zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na zpùsobu odeslání a pøevzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V pøípadì, že je zpùsob dopravy smluven na základì zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a pøípadné dodateèné náklady spojené s tímto zpùsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urèené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pøevzít zboží pøi dodání. V pøípadì, že je z dùvodù na stranì kupujícího nutno zboží doruèovat opakovanì nebo jiným zpùsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doruèováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpùsobem doruèení.

11. Pøi pøevzetí zboží od pøepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalù zboží a v pøípadì jakýchkoliv závad toto neprodlenì oznámit pøepravci. V pøípadì shledání porušení obalu svìdèícího o neoprávnìném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pøepravce pøevzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daòový doklad – fakturu. Daòový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, vèetnì nákladù na dodání, nejdøíve však pøevzetím zboží. Odpovìdnost za nahodilou zkázu, poškození èi ztrátu zboží pøechází na kupujícího okamžikem pøevzetí zboží nebo okamžikem, kdy mìl kupující povinnost zboží pøevzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neuèinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavøel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou èinnost jako spotøebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhùta pro odstoupení od smlouvy èiní 14 dnù

ode dne pøevzetí zboží,
ode dne pøevzetí poslední dodávky zboží, je-li pøedmìtem smlouvy nìkolik druhù zboží nebo dodání nìkolika èástí
ode dne pøevzetí první dodávky zboží, je-li pøedmìtem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemùže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

poskytování služeb, jestliže byly splnìny s jeho pøedchozím výslovným souhlasem pøed uplynutím lhùty pro odstoupení od smlouvy a prodávající pøed uzavøením smlouvy sdìlil kupujícímu, že v takovém pøípadì nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finanèního trhu nezávisle na vùli prodávajícího a k nìmuž mùže dojít bìhem lhùty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojù, jež mohou být dodány až po uplynutí tøiceti dnù a jejichž cena závisí na výchylkách finanèního trhu nezávislých na vùli prodávajícího,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle pøání kupujícího nebo pro jeho osobu,
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratnì smíseno s jiným zbožím,
dodávce zboží v uzavøeném obalu, které kupující z obalu vyòal a z hygienických dùvodù jej není možné vrátit,
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poèítaèového programu, pokud porušil jejich pùvodní obal,
dodávce novin, periodik nebo èasopisù,
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosièi a byl dodán s pøedchozím výslovným souhlasem kupujícího pøed uplynutím lhùty pro odstoupení od smlouvy a prodávající pøed uzavøením smlouvy sdìlil kupujícímu, že v takovém pøípadì nemá právo na odstoupení od smlouvy,
v dalších pøípadech uvedených v § 1837 obèanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhùty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhùtì pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy mùže kupující využít vzorový formuláø k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doruèovací adresu prodávajícího uvedenou v tìchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladnì pøijetí formuláøe.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnù od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom pøípadì, kdy zboží nemùže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladnì, nejpozdìji však do 14 dnù od odstoupení od smlouvy, všechny penìžní prostøedky, avšak bez nákladù na dodání, které od nìho pøijal, a to stejným zpùsobem. Prodávající vrátí kupujícímu pøijaté penìžní prostøedky jiným zpùsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit pøijaté penìžní prostøedky kupujícímu døíve, než mu kupující zboží pøedá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotøebené a nezneèištìné a je-li to možné, v pùvodním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávnìn jednostrannì zapoèíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Prodávající je oprávnìn odstoupit od kupní smlouvy z dùvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží pøerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladnì informuje kupujícího prostøednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhùtì 14 dnù od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny penìžní prostøedky vèetnì nákladù na dodání, které od nìho na základì smlouvy pøijal, a to stejným zpùsobem, popøípadì zpùsobem urèeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnìní

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží pøi pøevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v dobì, kdy kupující zboží pøevzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující oèekával s ohledem na povahu zboží a na základì reklamy jimi provádìné,
se zboží hodí k úèelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pøedloze, byla-li jakost nebo provedení urèeno podle smluveného vzorku nebo pøedlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míøe nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkùm právních pøedpisù.
2. Projeví-li se vada v prùbìhu tøí mìsícù od pøevzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již pøi pøevzetí. Kupující je oprávnìn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotøebního zboží v dobì dvaceti ètyø mìsícù od pøevzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotøebení zboží zpùsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míøe používání nebo opotøebení, kterou zboží mìlo pøi pøevzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V pøípadì výskytu vady mùže kupující prodávajícímu pøedložit reklamaci a požadovat:

výmìnu za nové zboží,
opravu zboží,
pøimìøenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemùže vìc øádnì užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravì,
pøi vìtším poètu vad zboží.
5. Prodávající je povinen pøijmout reklamaci v kterékoli provozovnì, v níž je pøijetí reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký zpùsob vyøízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a zpùsobu vyøízení reklamace, vèetnì potvrzení o provedení opravy a dobì jejího trvání, pøípadnì písemné odùvodnìní zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím povìøený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých pøípadech do tøí pracovních dnù. Do této lhùty se nezapoèítává doba pøimìøená podle druhu výrobku èi služby potøebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vèetnì odstranìní vady musí být vyøízena bezodkladnì, nejpozdìji do 30 dnù ode dne uplatnìní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhùtì. Marné uplynutí této lhùty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnìní reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vùle kupujícího (uplatnìní práva z vadného plnìní) prodávajícímu.

7. Prodávající písemnì informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnìní kupujícímu nenáleží, pokud kupující pøed pøevzetím vìci vìdìl, že vìc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpùsobil.

9. V pøípadì oprávnìné reklamace má kupující právo na náhradu úèelnì vynaložených nákladù vzniklých v souvislosti s uplatnìním reklamace. Toto právo mùže kupující u prodávajícího uplatnit ve lhùtì do jednoho mìsíce po uplynutí záruèní doby.

10. Volbu zpùsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohlednì práv z vadného plnìní se øídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 obèanského zákoníku a zákonem è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovìdností prodávajícího za vady upravuje reklamaèní øád prodávajícího.

VIII. Doruèování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemnì doruèovat prostøednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doruèuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v tìchto obchodních podmínkách. Prodávající doruèuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém úètu nebo v objednávce.

XI. Mimosoudní øešení sporù

1. K mimosoudnímu øešení spotøebitelských sporù z kupní smlouvy je pøíslušná Èeská obchodní inspekce, se sídlem Štìpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IÈ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro øešení sporù on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pøi øešení sporù mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotøebitelské centrum Èeská republika, se sídlem Štìpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 524/2013 ze dne 21. kvìtna 2013 o øešení spotøebitelských sporù on-line a o zmìnì naøízení (ES) è. 2006/2004 a smìrnice 2009/22/ES (naøízení o øešení spotøebitelských sporù on-line).

3. Prodávající je oprávnìn k prodeji zboží na základì živnostenského oprávnìní. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pùsobnosti pøíslušný živnostenský úøad. Èeská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele.

X. Závìreèná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním øádem Èeské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se øídí právem Èeské republiky. Tímto nejsou dotèena práva spotøebitele vyplývající z obecnì závazných právních pøedpisù.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obèanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vèetnì rozvržení stránky, fotek, filmù, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvkù, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich èást bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovìdnost za chyby vzniklé v dùsledku zásahù tøetích osob do internetového obchodu nebo v dùsledku jeho užití v rozporu s jeho urèením. Kupující nesmí pøi využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou èinnost, která by mohla jemu nebo tøetím osobám umožnit neoprávnìnì zasahovat èi neoprávnìnì užít programové vybavení nebo další souèásti tvoøící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho èásti èi softwarové vybavení takovým zpùsobem, který by byl v rozporu s jeho urèením èi úèelem.

5. Kupující tímto pøebírá na sebe nebezpeèí zmìny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obèanského zákoníku.

6. Kupní smlouva vèetnì obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobì a není pøístupná.

7. Znìní obchodních podmínek mùže prodávající mìnit èi doplòovat. Tímto ustanovením nejsou dotèena práva a povinnosti vzniklá po dobu úèinnosti pøedchozího znìní obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají úèinnosti dnem 18.05.2019

Kontakt
Jméno: *
Email: *
Telefon:
Text dotazu:
Podmínky ochrany osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
Podmínky ochrany osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
Opište text z obrázku: *
 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YjA4MjBmZ