Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajù
tutytrika.cz, Sladovnická 228, Rokycany 337 01 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù)(dále jen „Naøízení“), následující osobní údaje:

jméno, pøíjmení
e-mailovou adresu
telefonní èíslo
adresu/sídlo
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnìní ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavøení kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajù umožòuje èl. 6 odst. 1 písm. b) Naøízení – zpracování je nezbytné pro splnìní smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovnìž za úèelem evidence smlouvy a pøípadného budoucího uplatnìní a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajù je za výše uvedeným úèelem po dobu 10 let od realizace poslední èásti plnìní dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní pøedpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základì èl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Naøízení – zpracování je nezbytné pro splnìní právní povinnosti a pro úèely oprávnìných zájmù správce.

Na e-mailovou adresu, pøípadnì telefonní èíslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdìlení, tento postup umožòuje § 7 odst. 3 zákona è.480/2004 Sb., o službách informaèní spoleènosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdìlení lze kdykoliv jakýmkoliv zpùsobem – napøíklad zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdìlení – odhlásit.

Zpracování osobních údajù je provádìno Janem Štincíkem tedy správcem osobních údajù. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Poskytovatelem služby webareal, provozované spoleèností Bohemiasoft s.r.o., sídlem Rudolfovská tø. 247/85, 370 01 Èeské Budìjovice.
Osobní údaje nebudou pøedány do tøetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. povìøence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@tuytrika.cz

Správce osobních údajù, jakožto provozovatel webové stránky www.tutytrika.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za úèelem:

mìøení návštìvnosti webových stránek a vytváøení statistik týkající se návštìvnosti a chování návštìvníkù na webových stránkách
základní funkènosti webových stránek
zobrazení a správnou funkènost bannerù

Sbìr cookies za úèelem uvedeným výše mùže být považováno za zpracování osobních údajù. Takové zpracování je možné na základì zákonného dùvodu - oprávnìného zájmu správce, a umožòuje ho èl. 6 odst. 1 písm. f) Naøízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožòuje sbírání údajù o chování návštìvníkù webu – tento režim je možný buïto nastavit v rámci nastavení prohlížeèe, nebo je možné vznést proti takovému sbìru na základì oprávnìného zájmu správce námitku dle èl. 21 Naøízení, která je dostupná v dolní èásti webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladnì. Cookies nezbytné pro funkènost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytnì nutnou pro fungování webu.
Vznese-li návštìvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém pøípadì zaruèit plnou funkènost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za úèelem mìøení návštìvnosti webu a vytváøení statistik týkající se návštìvnosti a chování návštìvníkù na webu, jsou posuzovány v podobì hromadného celku a v anonymní podobì, která neumožòuje identifikaci jednotlivce.
Shromáždìné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované spoleèností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Seznam
Sklik poskytovanou spoleèností Seznam.cz, a.s.
Poskytovatel služby Heureka, provozované spoleèností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
Vezmìte, prosíme, na vìdomí, že podle Naøízení máte právo:

zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdìlení,
vznést námitku proti zpracování na základì oprávnìného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás pøístup k tìmto údajùm a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popøípadì požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz tìchto osobních údajù, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními pøedpisy nebo oprávnìnými zájmy správce,
na pøenositelnost údajù, pokud se jedná o automatizované zpracování na základì souhlasu nebo z dùvodu plnìní smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajù,
na úèinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Naøízení byla porušena v dùsledku zpracování vašich osobních údajù v rozporu s tímto Naøízením,
podat stížnost u Úøadu pro ochranu osobních údajù.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ PRO ÚÈELY DISKUZNÍCH PØÍSPÌVKÙ A KOMENTÁØÙ
Fanswear s.r.o, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IÈ: 07944730, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù) (dále jen „Naøízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

jméno / pøezdívku
emailovou adresu
fotografii (pokud poskytnete pøes službu tøetí strany).
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za úèelem:

zobrazení diskuzních pøíspìvkù a komentáøù na webu s informacemi o diskutujícím
Souhlas udìlujete na zpracování po dobu 10 let a to za úèelem:

zobrazení diskuzních pøíspìvkù a komentáøù na webu s informacemi o diskutujícím
Zpracování osobních údajù je provádìno Správcem osobních údajù, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelem služby webareal, provozované spoleèností Bohemiasoft s.r.o., sídlem Rudolfovská tø. 247/85, 370 01 Èeské Budìjovice.
Pøípadnì další poskytovatelé zpracovatelských softwarù, služeb a aplikací, které však v souèasné dobì spoleènost nevyužívá.
Osobní údaje nebudou pøedány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpìt, a to napøíklad úpravou preferencí ochrany soukromí v patièce webu, zasláním dopisu, emailu.

Vezmìte, prosíme, na vìdomí, že podle Naøízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajù kdykoliv zpìt, toto zpìtvzetí bude mít za následek anonymizování informací o diskutujícím u vašich pøíspìvkù (úpravou preferencí ochrany soukromí v patièce webu), popø. na slovní žádost (dopis, email) kompletní výmaz vašich diskuzních pøíspìvkù.
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce pøístup k vašim zpracovávaným osobním údajùm a požadovat jejich kopii
u automatizovanì zpracovaných osobních údajù na jejich pøenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popøípadì požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po spoleènosti výmaz vašich osobních údajù, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávnìn dále zpracovávat dle pøíslušných právních pøedpisù
na úèinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Naøízení byla porušena v dùsledku zpracování vašich osobních údajù v rozporu s tímto Naøízením
v pøípadì pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajù se obrátit na Správce nebo na Úøad pro ochranu osobních údajù
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ PRO ÚÈELY ZASLÁNÍ DOTAZNÍKU ZÁKAZNICKÉ SPOKOJENOSTI
Fanswear s.r.o, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IÈ: 07944730 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù) (dále jen „Naøízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

emailovou adresu
informace o zakoupeném zboží
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za úèelem:

zaslání dotazníkù pro zjištìní zákaznické spokojenosti
Souhlas udìlujete na zpracování po dobu 60 dní a to za úèelem:

zaslání dotazníkù pro zjištìní zákaznické spokojenosti
Ke zpracování tìchto osobních údajù Správce využívá tyto Zpracovatele:

Poskytovatel služby Heureka, provozované spoleèností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
Zboží.cz poskytovanou spoleèností Seznam.cz, a.s.
Pøípadnì další poskytovatelé zpracovatelských softwarù, služeb a aplikací, které však v souèasné dobì spoleènost nevyužívá.
Osobní údaje nebudou pøedány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpìt, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní èásti webu, kde lze udìlený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze vzít souhlas zpìt kliknutím na pøíslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém pøípadì se odhlásíte z odbìru na stranì poskytovatele služby Heureka.

Vezmìte, prosíme, na vìdomí, že podle Naøízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajù kdykoliv zpìt, toto zpìtvzetí bude mít za následek ukonèení zasílání dotazníku spokojenosti
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce pøístup k vašim zpracovávaným osobním údajùm a požadovat jejich kopii
u automatizovanì zpracovaných osobních údajù na jejich pøenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popøípadì požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po spoleènosti výmaz vašich osobních údajù, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávnìn dále zpracovávat dle pøíslušných právních pøedpisù
na úèinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Naøízení byla porušena v dùsledku zpracování vašich osobních údajù v rozporu s tímto Naøízením
v pøípadì pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajù se obrátit na Správce nebo na Úøad pro ochranu osobních údajù
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ PRO ÚÈELY POUŽITÍ FUNKCE HLÍDACÍ PES
Fanswear s.r.o, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IÈ: 07944730 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù) (dále jen „Naøízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

emailovou adresu
Emailová adresa bude zpracována za úèelem:

využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se zmìní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele
Souhlas udìlujete na zpracování po dobu 180 dní a to za úèelem:

zaslání e-mailové notifikace, jakmile se zmìní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.
Zpracování osobních údajù je provádìno Správcem osobních údajù, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelem služby webareal, provozované spoleèností Bohemiasoft s.r.o., sídlem Rudolfovská tø. 247/85, 370 01 Èeské Budìjovice.
Pøípadnì další poskytovatelé zpracovatelských softwarù, služeb a aplikací, které však v souèasné dobì spoleènost nevyužívá.
Osobní údaje nebudou pøedány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpìt, a to zasláním emailu na kontaktní adresu info@tutytrika.cz s žádostí o odhlášení, nebo kliknutím v obdrženém mailu Hlídacího psa.

Vezmìte, prosíme, na vìdomí, že podle Naøízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajù kdykoliv zpìt, toto zpìtvzetí bude mít za následek odstranìní e-mailové adresy z funkce Hlídací pes
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce pøístup k vašim zpracovávaným osobním údajùm a požadovat jejich kopii
u automatizovanì zpracovaných osobních údajù na jejich pøenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popøípadì požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po spoleènosti výmaz vašich osobních údajù, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávnìn dále zpracovávat dle pøíslušných právních pøedpisù
na úèinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Naøízení byla porušena v dùsledku zpracování vašich osobních údajù v rozporu s tímto Naøízením
v pøípadì pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajù se obrátit na Správce nebo na Úøad pro ochranu osobních údajù
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ PRO ÚÈELY ROZESÍLKY E-MAILOVÝCH OBCHODNÍCH SDÌLENÍ
Fanswear s.r.o, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IÈ: 07944730 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù) (dále jen „Naøízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

emailovou adresu
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za úèelem:

zaøazení do databáze pro zasílání online obchodních sdìlení.
Souhlas udìlujete na zpracování po dobu 3 let a to za úèelem:

zasílání obchodních sdìlení, pokud tuto dobu neprodloužíte
Zpracování osobních údajù je provádìno Správcem osobních údajù, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelem služby webareal, provozované spoleèností Bohemiasoft s.r.o., sídlem Rudolfovská tø. 247/85, 370 01 Èeské Budìjovice.
Pøípadnì další poskytovatelé zpracovatelských softwarù, služeb a aplikací, které však v souèasné dobì spoleènost nevyužívá.
Osobní údaje nebudou pøedány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpìt, a to napøíklad úpravou preferencí ochrany soukromí v patièce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdìlení.

Vezmìte, prosíme, na vìdomí, že podle Naøízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajù kdykoliv zpìt, toto zpìtvzetí bude mít za následek ukonèení rozesílky e-mailových obchodních sdìlení, popø. na vlastní žádost fyzické odstranìní osobních údajù z databáze e-mailového nástroje
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce pøístup k vašim zpracovávaným osobním údajùm a požadovat jejich kopii
u automatizovanì zpracovaných osobních údajù na jejich pøenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popøípadì požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po spoleènosti výmaz vašich osobních údajù, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávnìn dále zpracovávat dle pøíslušných právních pøedpisù
na úèinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Naøízení byla porušena v dùsledku zpracování vašich osobních údajù v rozporu s tímto Naøízením
v pøípadì pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajù se obrátit na Správce nebo na Úøad pro ochranu osobních údajù
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ PRO ÚÈELY REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚÈTU
Fanswear s.r.o, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IÈ: 07944730 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù) (dále jen „Naøízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

jméno a pøíjmení
emailovou adresu
telefonní èíslo
fakturaèní adresu
dodací adresu
historii objednávek
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za úèelem:

zøízení a administrace uživatelského úètu
nabídnutí pohodlnìjšího nákupního zážitku
Souhlas udìlujete na zpracování po dobu 5 let a to za úèelem:

zøízení a administrace uživatelského úètu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského úètu, èili pøi každém pøihlášení do uživatelského úètu
nabídnutí pohodlnìjšího nákupního zážitku
Zpracování osobních údajù je provádìno Správcem osobních údajù, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelem služby webareal, provozované spoleèností Bohemiasoft s.r.o., sídlem Rudolfovská tø. 247/85, 370 01 Èeské Budìjovice.
Pøípadnì další poskytovatelé zpracovatelských softwarù, služeb a aplikací, které však v souèasné dobì spoleènost nevyužívá.
Osobní údaje nebudou pøedány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpìt, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranìní.

Vezmìte, prosíme, na vìdomí, že podle Naøízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajù kdykoliv zpìt, toto zpìtvzetí bude mít za následek odstranìní uživatelské registrace z databáze vèetnì s tím spojených osobních údajù
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce pøístup k vašim zpracovávaným osobním údajùm a požadovat jejich kopii
u automatizovanì zpracovaných osobních údajù na jejich pøenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popøípadì požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po spoleènosti výmaz vašich osobních údajù, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávnìn dále zpracovávat dle pøíslušných právních pøedpisù
na úèinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Naøízení byla porušena v dùsledku zpracování vašich osobních údajù v rozporu s tímto Naøízením
v pøípadì pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajù se obrátit na Správce nebo na Úøad pro ochranu osobních údajù
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ PRO ÚÈELY ZOBRAZOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH NABÍDEK
Fanswear s.r.o, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IÈ: 07944730 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù) (dále jen „Naøízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

marketingové cookies (anonymní)
aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování)
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za úèelem:

marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí
personalizace (tedy pøizpùsobení) obchodních nabídek èi kampaní
Souhlas udìlujete na zpracování po dobu 90 dní a to za úèelem:

marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte
personalizace (tedy pøizpùsobení) obchodních nabídek èi kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte
Zpracování osobních údajù je provádìno Správcem osobních údajù, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelem služby webareal, provozované spoleèností Bohemiasoft s.r.o., sídlem Rudolfovská tø. 247/85, 370 01 Èeské Budìjovice.
Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované spoleèností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované spoleèností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Poskytovatelem služby Sklik, provozované spoleèností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ÈR
Pøípadnì další poskytovatelé zpracovatelských softwarù, služeb a aplikací, které však v souèasné dobì spoleènost nevyužívá
Osobní údaje nebudou pøedány mimo území EU. (Servery na území EU)

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpìt, a to úpravou preferencí ochrany soukromí v patièce webu nebo zasláním emailu.

Vezmìte, prosíme, na vìdomí, že podle Naøízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajù kdykoliv zpìt, toto zpìtvzetí bude mít za následek zabránìní spouštìní remarketingových kódù reklamních nástrojù a zabránìní personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce pøístup k vašim zpracovávaným osobním údajùm a požadovat jejich kopii
u automatizovanì zpracovaných osobních údajù na jejich pøenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popøípadì požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po spoleènosti výmaz vašich osobních údajù, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávnìn dále zpracovávat dle pøíslušných právních pøedpisù
na úèinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Naøízení byla porušena v dùsledku zpracování vašich osobních údajù v rozporu s tímto Naøízením
v pøípadì pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajù se obrátit na Správce nebo na Úøad pro ochranu osobních údajù

Tyto podmínky jsou platné od 25.5.2019.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YzA1OD